هایپرتمپ | تعرفه تبلیغات
60*648 تبلیغات بنری زیر هدر
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 20000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 60000 تومان سفارش و خرید
1 سال 240000 تومان سفارش و خرید
2 سال 480000 تومان سفارش و خرید
240*120 تبلیغات بنری در زیر هدر
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 20000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 60000 تومان سفارش و خرید
1 سال 240000 تومان سفارش و خرید
2 سال 480000 تومان سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغات بنری در سطون ها
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 20000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 60000 تومان سفارش و خرید
1 سال 240000 تومان سفارش و خرید
2 سال 480000 تومان سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغ پاپ آپ در صفحه اصلی
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 20000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 60000 تومان سفارش و خرید
1 سال 240000 تومان سفارش و خرید
2 سال 480000 تومان سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغ پاپ آپ در انجمن
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 20000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 60000 تومان سفارش و خرید
1 سال 240000 تومان سفارش و خرید
2 سال 480000 تومان سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغ بنر زیر پست ها
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 20000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 60000 تومان سفارش و خرید
1 سال 240000 تومان سفارش و خرید
2 سال 480000 تومان سفارش و خرید
پیج اتوریتی 43 تبلیغ متنی
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 20000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 60000 تومان سفارش و خرید
1 سال 240000 تومان سفارش و خرید
2 سال 480000 تومان سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغ در تلگرام
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 20000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 60000 تومان سفارش و خرید
1 سال 240000 تومان سفارش و خرید
2 سال 480000 تومان سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغات درخواستی شما
1 هفته 5000 تومان سفارش و خرید
2 هفته 10000 تومان سفارش و خرید
1 ماه 20000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 60000 تومان سفارش و خرید
1 سال 240000 تومان سفارش و خرید
2 سال 480000 تومان سفارش و خرید